STATUT KRAŚNICKIEGO TOWARZYSTWA REGIONALNEGO

I . Postanowienia ogólne, nazwa, siedziba, teren działalności.

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: KRAŚNICKIE TOWARZYSTWO REGIONALNE.

 

§ 2

Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności - powiatu kraśnickiego.

 

§ 3

Siedzibą Towarzystwa jest miasto Kraśnik.

 

§ 4

Towarzystwo jest osobą prawną, która może należeć do innych krajowych lub międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń społeczno-kulturalnych i regionalnych o zbliżonych celach działania.

 

§ 5

Towarzystwo jest dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych deklarujących się jako przyjaciele Kraśnika i Ziemi Kraśnickiej.

 

§ 6

Towarzystwo używa własnego stempla podłużnego z napisem: KRAŚNICKIE TOWARZYSTWO REGIONALNE oraz pieczęci owalnej z nazwą Towarzystwa w otoku i symbolem herbowym w środku według wzoru:

 
 

 

II. Cele Towarzystwa.

 

§ 7

1. Podstawowymi celami Towarzystwa są:

a)         pogłębianie w społeczeństwie umiłowania miasta Kraśnika przez upowszechnianie wiedzy o Kraśniku i okolicach, jego historii i współczesności;

b)        wzmacnianie więzi społecznych między mieszkańcami Kraśnika i okolic, rozbudzanie wśród nich zainteresowania rozwojem i estetyką miasta;

c)         inicjowanie badań naukowych poświęconych historii Kraśnika i okolic;

rozwijanie troski o mienie społeczne, ochronę środowiska i dobra kultury.

 2. Za  swój szczególny cel Towarzystwo uznaje udział w życiu publicznym społeczności  Kraśnika i powiatu Kraśnik, podejmowanie działań na rzecz Jej rozwoju, ochrony praw człowieka i podstawowych wolności.

 

§ 8

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

1.     Inicjowanie i organizowanie spotkań, odczytów, wykładów, wystaw, wycieczek, koncertów i tym podobnych zgromadzeń odpowiadających celom Towarzystwa.

2.     Organizowanie konkursów i imprez długofalowych mających na celu podnoszenie aktywności społeczno-kulturalnej mieszkańców Kraśnika i okolic.

3.     Prowadzenie działalności wydawniczej poświęconej historii, współczesności i przyszłości Kraśnika i okolic, popularyzowanie tych wydawnictw wśród społeczeństwa.

4.     Współdziałanie z właściwymi instytucjami i organizacjami w zakresie ochrony środowiska i zabytków.

5.     Współpraca i wymiana doświadczeń z organizacjami, towarzystwami, stowarzyszeniami społeczno-kulturalnymi regionalnymi działającymi w kraju i za granicą.

6.     Występowanie do władz miasta i samorządów w celu przedstawienia poglądu Towarzystwa na istotne sprawy życia publicznego społeczności Kraśnika.

7.     Gromadzenie środków finansowych i podejmowanie innych działań dla realizacji celów Towarzystwa.

 

III. Członkowie Towarzystwa, ich prawa i obowiązki

 

§ 9

1.     Członkowie Towarzystwa dzielą się na :

a)     zwyczajnych;

b)    honorowych;

c)     wspierających.

2.     Członkiem zwyczajnym lub honorowym może być obywatel Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemiec, który ma zdolność do działań prawnych i aprobuje cele Towarzystwa.

3.     Członkiem wspierającym może być osoba prawna, która poprzez swoje statutowe organy oświadczyła, że aprobuje cele Towarzystwa.

4.     Uchwały o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych i wspierających Towarzystwa podejmuje Zarząd.

5.     Status członka honorowego Towarzystwa nadaje Walne Zgromadzenie Towarzystwa.

 

§ 10.

1.     Zarząd może odmówić przyjęcia w poczet członków zwyczajnych lub wspierających bez podania przyczyn odmowy.

2.     Od uchwały Zarządu, odmawiającej przyjęcia w poczet członków Towarzystwa, kandydatowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Towarzystwa, którego decyzja jest ostateczna.

 

§ 11

1.     Członkostwo Towarzystwa ustaje na skutek:

a)     zrzeczenia się członkostwa;

b)    wykluczenia na wniosek Zarządu, przez Walne zgromadzenie zwykłą większością głosów za czyn niehonorowy lub działanie na szkodę Towarzystwa;

c)     wykreślenia przez Zarząd z listy członków z powodu nie płacenia składek przez okres 6 miesięcy;

d)    utraty zdolności do działań prawnych;

e)     śmierci.

2.     Od uchwały Zarządu o wykreśleniu członka Towarzystwa przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia, które należy złożyć do Zarządu w terminie 2 tygodni od doręczenia skarżonej uchwały.

 

§ 12

1.     Członek Towarzystwa ma prawo:

a)     wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa;

b)    brać udział w zebraniach i zgromadzeniach członków;

c)     brać udział we wszelkich formach działalności Towarzystwa.

2.     Członek Towarzystwa obowiązany jest:

 

a)     przestrzegać postanowień statutu oraz stosować się do uchwał władz Towarzystwa;

b)     popierać działalność Towarzystwa, propagować jego hasła i idee, działać na rzecz zjednywania członków i sympatyków na rzecz dobra i rozwoju Towarzystwa;

c)      płacić regularnie ustalone przez władze Towarzystwa składki.

 

IV. Władze Towarzystwa – organizacja

 

§ 13

1. Władzami Towarzystwa są:

a)     Walne Zgromadzenie;

b)    Zarząd;

c)     Sąd Koleżeński.

2. Organem kontroli wewnętrznej Towarzystwa jest Komisja Rewizyjna.

 

IV A. Walne Zgromadzenie

 

§ 14

Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zgromadzenie Towarzystwa, w skład którego wchodzą wszyscy członkowie Towarzystwa (zwyczajni, honorowi, wspierający).

 

§ 15.

1. Walne Zgromadzenie Towarzystwa zbiera się co najmniej raz na 2 lata. Zwołuje je Zarząd z własnej inicjatywy, bądź na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wyrażone na piśmie żądanie co najmniej 15 członków Towarzystwa.

2. Termin Walnego Zgromadzenia, zwoływanego na wniosek Komisji Rewizyjnej, bądź członków Towarzystwa, Zarząd jest zobowiązany określić przed upływem 2 miesięcy od daty złożenia pisemnego wniosku.

 

§ 16

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia, Zarząd zawiadamia członków najpóźniej na 14 dni przed terminem.

 

§ 17

1. Walnemu Zgromadzeniu przewodniczy Przewodniczący Zarządu, a w przypadku jego nieobecności, inny członek Zarządu. Walne Zgromadzenie może także wybrać na swego przewodniczącego innego członka Towarzystwa.

2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wyznacza sekretarza Walnego Zgromadzenia

 

§ 18.

1. Walne Zgromadzenie podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Walnego Zgromadzenia.

2. Osoby prawne będące członkami Towarzystwa uczestniczą  Walnym Zgromadzeniu i działają w Towarzystwie poprzez swoich przedstawicieli bądź umocowanych pełnomocników.

3. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru członków Zarządu, Sądu Koleżeńskiego oraz Komisji Rewizyjnej w głosowaniu jawnym. Również w głosowaniu jawnym Walne Zgromadzenie podejmuje inne Uchwały. Głosowanie może być tajne stosownie do decyzji większości członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu. W razie równej liczby głosów w głosowaniu jawnym, decyduje głos przewodniczącego Zgromadzenia.

 

§ 19.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1. Wybór i odwołanie Zarządu lub poszczególnych jego członków.

2. Wybór i odwołanie Sądu Koleżeńskiego lub poszczególnych jego członków.

3. Wybór i odwołanie Komisji Rewizyjnej lub poszczególnych jej członków.

4. Przyjęcie sprawozdania z czynności Zarządu za okres jego kadencji oraz programu prac Towarzystwa na lata następne.

5. Przyjęcie sprawozdania komisji Rewizyjnej.

6. Udzielanie bądź odmowa udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.

7. Rozpatrywanie i zatwierdzanie budżetu.

8. Skracanie kadencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

9. Uchwalanie regulaminów pracy organów Towarzystwa.

10. Podejmowanie uchwał w sprawach wniosków Zarządu lub członków Towarzystwa.

11. Rozpoznawanie odwołań od uchwał Zarządu Towarzystwa.

12. Zmiana statutu.

13. Rozwiązanie Towarzystwa i jego likwidacja oraz związane z tym rozporządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa.

 

IV B. Zarząd

 

§ 20

Zarząd składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Skarbnika, Sekretarza i siedmiu członków. Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Skarbnika i Sekretarza Zarząd wybiera ze swego grona w terminie 7 dni od dnia wyboru Zarządu przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa.

 

§ 21.

Kadencja Zarządu trwa 4 lata.

 

§ 22.

W razie zwolnienia stanowiska Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Skarbnika lub Sekretarza Zarząd ponownie dokonuje wyboru na te stanowiska spośród członków Zarządu. W przypadku rezygnacji z prac w Zarządzie co najmniej 5 jego członków Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie Towarzystwa dla uzupełnienia swego składu.

 

§ 23.

1. Zarząd zbiera się co najmniej raz na 2 miesiące.

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy bądź na wniosek członków Zarządu.

 

§ 24.

Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.

 

§ 25.

Do kompetencji Zarządu należy:

1. Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz.

2. Kierowanie bieżącą działalnością Towarzystwa.

3. Przyjmowanie i wykreślanie członków oraz stwierdzanie ustania członkostwa.

4. Przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu Towarzystwa wniosków o nadanie statusu członka honorowego.

5. Kierowanie działalnością wydawniczą.

6. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia.

7. Ustalanie wysokości składek członkowskich i wpisowego.

8. Uchwalanie planów działalności Towarzystwa oraz budżetu Towarzystwa.

9. Sporządzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Towarzystwa, sporządzanie bilansu.

 

IV C. Komisja Rewizyjna

 

§ 26.

1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarza i dwóch członków. Przewodniczącego , jego zastępcę i sekretarza Komisja wybiera ze swego grona w terminie 7 dni od dnia jej wyboru przez Walne Zgromadzenie. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby wchodzące w skład Zarządu lub Sądu Koleżeńskiego.

2. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

 

§ 27.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1.Kontrola działalności finansowej Zarządu.

2.Badanie zgodności decyzji Zarządu ze statutem, regulaminami oraz innymi uchwałami Walnego Zgromadzenia.

3.Składanie wniosków o udzielenie, bądź odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.

4.Przedstawianie Zarządowi wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli i nakazywanie usunięcia stwierdzonych uchybień.

5.Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z działalności za okres kadencji.

 

IV D. Sąd Koleżeński

 

§ 28.

1. Sąd Koleżeński składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz trzech członków. Przewodniczącego i jego zastępcę wybiera ze swego grona Sąd Koleżeński w ciągu 7 dni od jego wyboru przez Walne Zgromadzenie.

2. Kadencja Sądu Koleżeńskiego trwa 4 lata.

 

§ 29.

1. Sąd Koleżeński rozstrzyga spory pomiędzy członkami powstałe w związku z działalnością Towarzystwa.

2. Od uchwały Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 2 tygodni od doręczenia skarżonej uchwały.

 

V. Majątek Towarzystwa

 

§ 30.

1. Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2. Na fundusze Towarzystwa składają się:

a)     wpływy z wpisowego i składek członkowskich;

b) darowizny, spadki, zapisy;

c) dotacje;

d) ofiarność publiczna;

e) dochody z działalności wydawniczej;

f) opłaty za korzystanie z usług i urządzeń Towarzystwa;

 

§ 31.

1. Majątkiem Towarzystwa administruje Zarząd.

2. Oświadczenia woli w imieniu Towarzystwa składają dwaj członkowie Zarządu, w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący albo upoważniony przez nich do danej czynności pełnomocnik.

 

VII. Postanowienia końcowe

 

§ 32.

Zmiana Statutu następuje na wniosek Zarządu lub 15 członków Towarzystwa zgłoszony najpóźniej na 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia i zapada większością 2/3 głosów członków uprawnionych do głosowania.

 

§ 33.

1. Rozwiązanie Towarzystwa może nastąpić na wniosek Zarządu lub co najmniej 15 członków Towarzystwa złożony na 1 miesiąc przed terminem Walnego Zgromadzenia.

2. O rozwiązaniu Towarzystwa decyduje Walne Zgromadzenie uchwałą podjętą większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.

 

§ 34.

Rozwiązując Towarzystwo Walne Zgromadzenie podejmuje jednocześnie decyzję o przeznaczeniu majątku Towarzystwa.

 

 

Statut Kraśnickiego Towarzystwa Regionalnego przyjęty został przez
 Walne Zgromadzenie członków w dniu 17 stycznia 1999 roku.